18 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2013-14

Αριθμ. Πρωτ.: 888 /30-8-2013
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
 

Το Τμήμα Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης των τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το 2ο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2013 στις ακόλουθες δύο Θεματικές Περιοχές:
 

1.Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, με έμφαση στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.
 

2.Επιστήμη της Πληροφόρησης, με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας και Πληροφόρησης.
 

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 20. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει κατά το 3ο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2013. Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
- Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο
- Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.
- Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και αποδεικτικά που πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ ή χορηγείται με φαξ από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 

Για την εξεταστέα ύλη των γραπτών εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος και στο δικτυακό τόπο του ΠΜΣ: http://www.ionio.gr/msc/index.htm Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν η επιτυχής εξέταση στη γραπτή δοκιμασία, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη), η γνώση άλλων γλωσσών, ο βαθμός πτυχίου, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η προέλευση του υποψηφίου από Τμήματα συναφή με το αντικείμενο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την Δευτέρα 30/9/2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: «οδός Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά τηλ. 26610-87418,87406).
 


14 Σεπτεμβρίου 2013

Μεταδεδομένα: μια εισαγωγή

Okay. So, now that I've hopefully gotten you excited about metadata, let's actually talk about what metadata is.
So, the most common and honestly, a little bit flippant definition of metadata is that it is data about data.
Which is a perfectly accurate definition, but it really doesn't tell you anything.
So, I don't generally like that definition.
I think we can do better.I think a better definition of metadata is that, metadata is description.
Which is pretty accurate as we ll, but it raises two more questions.
and the first question that this definition raises is, description of what?
And that's a practical question.And the second is a more philosophical question, which is, what does it mean to describe
something?
Now, I'm going to put off the philosophical question for the
next video segment, and just deal with the practical question.
Description of what now.
So, to answer this question, I'm going to give
you a slightly lame answer up front and then we'll fill in a better answer as we go along.
So, description of what. Description for anything.
Now, you can divide the world up in any number of ways.
two ways that we divide the world up in information science pretty frequently, are that the world is divided up into natural
objects and artificial objects.
The world's divided up into natural objects and artificial objects.
And very often in information science we deal with the distinction between physical and digital objects.
Right?
These are only two ways of dividing up the world that are pretty common in information science.
You can obviously divide the world up in any number of other ways, and that's very much a philosophical question.
Which I will stay out of.
But, what we're interested in here is what it means to describe any of these types of things.
So, when you describe something, you make a statement about it.
And just like making a statement in any natural language, you have the subject of the sentence.
You have the, the object, which is the thing that is acted upon by the subject.
And the predicate, which is the nature of the relationship between the subject and the object.
For example, the sky is blue.
Right? My name is Jeff. I am the subject. Jeff is the object.
And the relationship between the to is, is.
Right? We are going to come back to this three part relationship
later, once we start talking about how metadata schemas are created. the point now is just that, when you describe something.
The something is the subject, the sky.
Right? The descriptor, blue is the object.
So, when you provide a description of something,
you're providing information about that thing.
Description is information about something.
About anything, really, depending on what entities you think are important in the universe.
Right?
Information is what's used to describe things.
The thing being described may be natural or an artificial object.
A physical or a digital object.
Whatever.The thing may. Excuse me. The thing being described may be an information objects as well.
Right? Which brings us full circle back to our bad definition of what metadata is, which is data about data.
Now, you may have noticed that I just did a slight verbal slight of hand, just there.
I used the terms data and information more or less interchangeably.
And I want to point out that they're not interchangeable terms.
but I don't want to get into the question of what information is, versus data or anything else, just yet.
We will come to that before the end of this unit, but I want to leave that alone for the moment.
At any rate, metadata is data or information, about something.
Anything. Metadata provides information about something.
That something may be data or other information, which is recursive and kind of problematic.
And we'll deal with that problem later. Data about something is description of that something.
Now, of course, you can say things about other things that are not descriptive.Okay.
You can say things like, this side up. Which is not descriptive of this box for example.
This side up is a set of instructions for how to handle this box.
Right? They're instructions for how to use something.
Or this label. Which you see very frequently at least in the United States on the label of medicine bottles.
Right? Push down and turn, they're child locks, so kids can't get into your medicines.
Right? That's instructions for action. Or food labels.
The kind of food labels, again, that we see in the United States.
I don't know about where you live.
Store in a cool, dry place. Or refrigerate after opening.
Right? Those are instructions for how to preserve something, how to care for something. Their not necessarily descriptive.
I think you could argue though, that descriptive statements are
the simplest kind of things that you can say about something.
The sky is blue.
Right? My name is Jeffrey. Those are descriptive statements and
fairly simple descriptive. Alright? We'll get to other kinds of
non-descriptive statements that you can make in metadata
later.
But for now, let's just say metadata is description.
So, if metadata is description, the next question we have to ask is, what does it mean to describe something?
And that's the topic that I want to take up right now.

11 Σεπτεμβρίου 2013

Θέσεις Εργασίας ΤΕ Βιβλιοθηκονομίας και ΤΕ ΔιοικητικούΤο ΤΕΙ Κρήτης ανακοίνωσε την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΤΕΙ Κρήτης, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης και του Παραρτήματος του στο Ρέθυμνο, ως εξής:


1 ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού 1 ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού  

1 ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων (Ρέθυμνο)
απαραίτητα προσόντα: Γνώση χειρισμού Η/Υ και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.


Αιτήσεις εως 14/9. Τηλέφωνο:  2810 - 379308


Αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

7 Σεπτεμβρίου 2013

Βιβλιοθήκη και Αρχείο Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης ΤέχνηςΗ Βιβλιοθήκη του ΕΜΣΤ διαθέτει 5.500 εξειδικευμένες εκδόσεις και 128 τίτλους περιοδικών στους κλάδους της ιστορίας και θεωρίας της τέχνης, της μουσειολογίας καθώς και στους κλάδους ιστορίας της φιλοσοφίας, ανθρωπολογίας, της αρχιτεκτονικής και βιομηχανικού σχεδιασμού,των νέων τεχνολογιών και των πολυμέσων, συλλογών και εκθέσεων άλλων μουσείων της Ελλάδας και του εξωτερικού αλλά και της λογοτεχνίας.

Η συλλογή της Βιβλιοθήκης περιέχει και μια συλλογή ηχητικών έργων σύγχρονων εκπροσώπων της sound art (ηλεκτρονική, περιβαλλοντική, πειραματική, κ.ά.), Εμπλουτίζεται συνεχώς προς εξυπηρέτηση της επιστημονικής έρευνας, της συγγραφής και ενημέρωσης του προσωπικού, των επισκεπτών - ερευνητών και των καλλιτεχνών. Ο εμπλουτισμός της Βιβλιοθήκης γίνεται με δωρεές, αγορές και ανταλλαγές με καλλιτεχνικά και πολιτιστικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 

Aποστολή της βιβλιοθήκης είναι να υποστηριχθούν οι ερευνητικές προσπάθειες των μελών προσωπικού του ΕΜΣΤ, των ερευνητών και της ακαδημαϊκής κοινότητας

Η Βιβλιοθήκη λειτουργεί 9:00 – 17:00 καθημερινά.
Δεν είναι δανειστική αλλά είναι ανοιχτή στο κοινό. (επίσκεψη κατόπιν ραντεβού)


Το Αρχείο Καλλιτεχνών προέρχεται από δωρεές Έλληνων καλλιτεχνών και γκαλερί, υλικού που αφορά τη σύγχρονη ελληνική τέχνη. Τα αρχεία αυτά αποτελούνται από καταλόγους, βιβλία, προσκλήσεις εκθέσεων, οπτικοακουστικό υλικό, κείμενα καλλιτεχνών, αλληλογραφία, κριτικές, φωτογραφίες έργων και βιογραφικά στοιχεία.

Σημαντική υεωρείται η δωρεά των αρχείων Μπίας Ντάβου - Παντελή Ξαγοράρη από τον γιο τους Ζάφο Ξαγοράρη. Το αρχείο περιλαμβάνει πάνω από 2.000 τεκμήρια στα οποία συγκαταλέγονται χειρόγραφα των δύο καλλιτεχνών, η αλληλογραφία μεταξύ τους και με άλλους καλλιτέχνες, αλληλογραφία με επίσημους εικαστικούς φορείς, όπως το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών και το Υπουργείο Πολιτισμού, αρχειακό υλικό της γκαλερί ΔΕΣΜΟΣ, η οποία πρωτοστάτησε στην καλλιτεχνική σκηνή της δεκαετίας του ΄70, αρχειακό υλικό από τους συνδέσμους Σύγχρονης Τέχνης και Καλλιτεχνών και άλλο ποικίλο υλικό. Το αρχείο Δανιήλ, σημαντικό και αυτό στην ποσότητα των τεκμηρίων του, περιλαμβάνει βιβλία τέχνης, καταλόγους εκθέσεων και προσκλήσεις από την ελληνική αλλά και από την ευρωπαϊκή καλλιτεχνική σκηνή, ιδιαίτερα του Παρισιού.


Ο on-line καταλογος αναζήτησης υλικού της Βιβλιοθήκης τη στιγμή που δημοσιεύονταν η παρούσα ανάρτηση δεν λειτουρούσε