20 Μαΐου 2013

Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφώντίτλος: Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Προσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες  ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ)


φορέας: Eλληνική Αρχειακή Εταιρεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους, Αθήνα, 2013
  

τίτλος πρωτοτύπου: ISAAR (CPF) - International Standard Archival Authority Records for Corporated Bodies, Persons and Families, 2nd edition

επιμέλεια έκδοσης: Ν. Μπαμίδης
μετάφραση: Χρ. Βάρδα, Μ. Μινώτου, Ν. Μπαμίδης, Α.Παππά, Ζ. Χ. Συνοδινός, Γ. Χαρωνίτης


Περιεχόμενα:

Σημείωμα μεταφεαστών
Πρόλογος
Στόχος και πεδίο εφαρμογής
Σχετικά Πρότυπα και Οδηγίες
Γλωσσάριο όρων και ορισμών
Δομή και χρήση του Προτύπου
Στοιχεία μιας καθιερωμένης εγγραφής
Περιοχή ανγνώρισης
Τύπος της οντότητας
Καθιερωμένη(ες) μορφή(ές) του ονόματος
Παράλληλες μορφές του ονόματος
Μορφές του ο νόματος σύμφωνα με άλλους κανόνες
Άλλες μορφές του ονόματος
Κωδικοί καταχώρισης νομικών προσώπων

ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ
Χρονολογίες ύπαρξης/δραστηριότητας
Ιστορικό
Τόποι
Νομικό καθεστώς
Λειτουργίες/αρμοδιότητες, ασχολίες και δραστηριότητες
Νομικό/κανονιστικό πλαίσιο
Εσωτερική δομή/γενεαλογία
Γενικό πλαίσιο

ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΧΕΣΕΩΝ
Ονόματα/κωδικοί αναγνώρισης σχετιζόμενων νομικών προσώπων, φυσικώνπροσώπων ή οικογενειών
Είδος της σχέσης
Περιγραφή της σχέσης
Χρονολογίες της σχέσης

ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
Κωδικός αναγνώρισης της καθιερωμένης εγγραφής
Κωδικός αναγνώρισης του φορέα καθιέρωσης της εγγραφής
Κανόνες και/ή συμβάσεις
Επεξεργασία της καθιερωμένης εγγραφής
Επίπεδο λεπτομέρειας της καθιερωμένης εγγραφής
Ημερομηνίες δημιουργίας, αναθεώρησης ή κατάργησης της καθιερωμένης εγγραφής
Γλώσσα και γραφή
Πηγές
Πληροφορίες για τη σύνταξη/ενημέρωση της καθιερωμένης εγγραφής

ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ
ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΗΓΕΣ
Κωδικοί αναγνώρισ ης και τίτλοι των σχετιζόμενων πηγών
Είδος των σχετιζόμενων πηγών
Φύση των σχέσεων
Χρονολογίες των σχετιζόμενων πηγών και/ή των σχέσεων
Παράρτημα Α
Παράρτημα Β
Παράρτημα Γ
-Πλήρη ξενόγλωσσα παραδείγματα
Νομικά Πρόσωπα
Φυσικά πρόσωπα
Οικογένειες
Παράρτημα Δ
Πλήρη ελληνικά παραδείγματα


το πλήρες κείμενο εδώ


Δεν υπάρχουν σχόλια: