29 Απριλίου 2012

DOAB: μια νέα υπηρεσία για μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης


πηγή: openaccess.gr 

Ο κατάλογος Βιβλίων Ανοικτής Πρόσβασης (Directory of Open Access Books, DOAB ) είναι η νέα υπηρεσία για τις μονογραφίες Ανοικτής Πρόσβασης που ανακοίνωσε ο OAPEN (Open Access Publishing in European Networks). 
 
Ο DOAB παρέχει ένα ευρετήριο για μονογραφίες και τόμους περιοδικών με επιστημονική αξιολόγηση που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με το μοντέλο της ανοικτής πρόσβασης. Ο κατάλογος παρέχει συνδέσεις στο πλήρες κείμενο των εκδόσεων, τον δικτυακό τόπο του εκδότη ή το αποθετήριο. Πρωταρχικός σκοπός για το DOAB είναι να αυξηθεί η αναγνωρισιμότητα, η  διαθεσιμότητα και η απήχηση των εκδόσεων στους ερευνητές, τους σπουδαστές και το ευρύ κοινό.
Η έναρξη του ευρετηρίου μόλις δημοσιοποιήθηκε και στην αρχική αυτή μορφή της υπηρεσίας, έχουν ενταχθεί μόλις πάνω απο 20 εκδότες με περισσότερα απο 750 βιβλία. Νέοι εκδότες και βιβλια θα προστεθούν μέσα στό επόμενο χρονικό διάστημα. Το Open Edition (www.openedition.org ), ένα portal με ανοικτές ηλεκτρονικές εκδόσεις στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών, συμμετέχει επίσης στην πιλοτική εκδοχή του DOAB.

Ο OAPEN (www.oapen.org ) είναι μια συνεργατική πρωτοβουλία για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου μοντέλου Ανοικτής Πρόσβασης στα ακαδημαϊκά βιβλία στον τομέα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Εδρεύει στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Χάγης και έχει επίσης αναπτύξει τον κατάλογο των περιοδικών Ανοικτής Πρόσβασης (DOAJ).

Πολλοί επιστημονικοί εκδότες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για να συμμετέχουν στην υπηρεσία, ανάμεσα τους μέλη του OAPEN όπως: Amsterdam University Press, Göttingen University Press, Open Book Publishers, Open Humanities Press, MPublishing και Athabasca University Press. Στο επόμενο διάστημα, οι επιστημονικοί εκδότες καλούνται να παρέχουν μεταδεδομένα βιβλίων ανοικτής πρόσβασης στον DOAB. Το ευρετήριο είναι ανοικτό σε όλους τους ακαδημαϊκούς εκδότες και φιλοδοξεί να περιέχει όσο το δυνατό περισσότερα βιβλία γίνεται, με την προϋπόθεση ότι έχουν περάσει διαδικασίες επιστημονικής αξιολόγησης και διατίθενται σύμφωνα με τις αρχές της ανοικτής πρόσβασης.

Σύνδεσμοι


The Future of Academic Libraries: An Interview with St. Bell

9 Απριλίου 2012

Προκήρυξη ΠΜΣ ΤΑΒ: Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες 2012-13Ημερομηνία έναρξης: 28-03-2012
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2012


Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).


Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το 3ο δεκαήμερο Ιουνίου 2012 στις ακόλουθες δύο Θεματικές Περιοχές:

    Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, με έμφαση στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.
    Επιστήμη της Πληροφόρησης, με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας και Πληροφόρησης.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά  πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την 12η Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα.

 

περισσότερα εδώ και εδώ