9 Απριλίου 2012

Προκήρυξη ΠΜΣ ΤΑΒ: Διαχείριση Τεκμηρίων Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νέες Τεχνολογίες 2012-13Ημερομηνία έναρξης: 28-03-2012
Ημερομηνία λήξης: 30-06-2012


Το Τμήμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).


Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το 3ο δεκαήμερο Ιουνίου 2012 στις ακόλουθες δύο Θεματικές Περιοχές:

    Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, με έμφαση στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.
    Επιστήμη της Πληροφόρησης, με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας και Πληροφόρησης.

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά  πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την 12η Ιουνίου 2012 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα.

 

περισσότερα εδώ και εδώΔεν υπάρχουν σχόλια: