28 Νοεμβρίου 2014

2 θέσεις ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή δύο εξωτερικών συνεργατών (βιβλιοθηκονόμων) στη Μυτιλήνη

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, κατά προτίμηση Τμήματος Πανεπιστημίου ή εναλλακτικά ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε Βιβλιοθήκη, με προτίμηση σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
- Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας ή της Πληροφορικής, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού
- Γνώση χειρισμού λογισμικού Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Advance


Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2015

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00

αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

11 Νοεμβρίου 2014

Το Εθνικόν Αρχείον και το Κράτος


Κείμενο-άρθρο του Εμμ. Λυκούδη με τίτλο "Το Εθνικόν Αρχείον και το Κράτος" στο περιοδικό Παναθήναια τ. ΣΤ (1903)
Το περιοδικό Παναθήναια διατίθεται σε ψηφιοποιμένη μορφή, ελεύθερα από το Τμήμα Φιλολογίας του ΑΠΘ

3 Νοεμβρίου 2014

Terms of Service: Understanding Our Role in the World of Big Data"Big Data powers the modern world. With tools like FitBit tracking our every step and supercomputers like IBMs Watson helping Memorial Sloan Kettering trent cancer patients, we literally live it. Between our social media profiles, browsing histories, discount programs, and new tools like Nest controlling our energy use, there s no escape.

Its true humans have always generated, collected and analyzed data, from knowing which time of years to fish the rivers to realizing they should probably stop eating so much takeout. Whats different today in the power of everyday devices to gather and analyse that data in real time. Unless one pays with cash, now its possible, with very little effort, to go from saying ï eat a lot of takeout"to knowing with certainty ï spend 23 precent of my weekly paycheck on takeout food"

Big companies are collecting and using this information too. This can be good or bad. Maybe we start making better choises about the food we eat and the money we spend. Or maybe an insurance company decides to increase its rate or even terminate a policy because it projects we'll have diabetes in 18 months.

We believe many folks want to learn more about these issues but are turned off by often dense and jargon laden coverage

So we made a comic

What de we gain from Big Data? What do we lose?"  


read the comic here