28 Νοεμβρίου 2014

2 θέσεις ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Μυτιλήνη)Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» της Πράξης «ΨΗΦΙΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» με κωδικό ΟΠΣ 304262, η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνική Συμμετοχή, ενδιαφέρεται να προβεί στην επιλογή δύο εξωτερικών συνεργατών (βιβλιοθηκονόμων) στη Μυτιλήνη

Απαιτούμενα προσόντα:
- Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας, κατά προτίμηση Τμήματος Πανεπιστημίου ή εναλλακτικά ΤΕΙ, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής
- Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
- Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών

-Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών σε Βιβλιοθήκη, με προτίμηση σε Ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη

Πρόσθετα προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
- Μεταπτυχιακός δίπλωμα ειδίκευσης στην Επιστήμη της Βιβλιοθηκονομίας ή της Πληροφορικής, Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών του εξωτερικού
- Γνώση χειρισμού λογισμικού Αυτοματοποίησης Βιβλιοθήκης Advance


Το χρονικό διάστημα της σύμβασης θα είναι από τον Φεβρουάριο 2015 έως τον Σεπτέμβριο του 2015

Οι φάκελοι υποψηφιοτήτων θα πρέπει να έχουν παραληφθεί το αργότερο έως την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 15:00

αναλυτικά η προκήρυξη εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: