9 Ιουλίου 2013

Θέσεις Εργασίας για βιβλιοθηκονόμους (Ιούλιος 2013)
2 βιβλιοθηκονόμοι ΤΕΙ ή ΠΕ στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, υποβολή αιτήσεων ως 220-07-2013 περισσότερο εδώ

1 βιβλιοθηκονόμος ΤΕ στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε τηλέφωνο επικοινωνίας: 2102896734  5 θέσεις εργασίας, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του θα προχωρήσει το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας , που εδρεύει στην Πάτρα, και συγκεκριμένα των παρακάτω ειδικοτήτων:

ΠΕ Διοικητικού - Οικονομικού 2

ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού 2

ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων 1


Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται, από τις 16 έως και τις 26 Ιουλίου 2013, να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.2 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 1, ΤΚ 26334, Πάτρα, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας και Πρωτοκόλλου, για τις θέσεις του ΤΕΙ Πάτρας, υπ' όψιν Κωνσταντίνου - Γεράσιμου Ακτύπη & Ολγας Καρβουνιάρη.


Για πληροφορίες, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Προσωπικού του ΤΕΙ.Δυτικής Ελλάδας (Αικατερίνη Αθανασοπούλου, τηλ. 2610-369109 & Κωνσταντίνο Γιαννόπουλο, τηλ. 2610 - 369111).


Δεν υπάρχουν σχόλια: