5 Μαΐου 2009

Ψηφιακή Σύγκλιση


Δελτίο Τύπου της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού.

Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013), μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις της Ψηφιακής Στρατηγικής, ολοκλήρωσε το δεύτερο κύκλο υποδοχής προτάσεων νέων έργων ψηφιακών υπηρεσιών (α’ τρίμηνο 2009). Στο πλαίσιο αυτό, 250 φορείς υπέβαλαν περισσότερες από 530 προτάσεις νέων έργων ψηφιακών υπηρεσιών που απευθύνονται σε πολίτες και επιχειρήσεις. Ο συνολικός προτεινόμενος προϋπολογισμός των υποβληθέντων προς αξιολόγηση έργων αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. 

Οι υποβληθείσες προτάσεις αφορούν στην α) παροχή ψηφιακών υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Δημόσιου τομέα με χρήση νέων τεχνολογιών (Στόχος 1.2), β) βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών και την ισότιμη συμμετοχή τους στην Ψηφιακή Ελλάδα (Στόχος 2.1) και γ) στην ανάπτυξη ψηφιακών υπηρεσιών της Δημόσιας Διοίκησης για την εξυπηρέτηση του πολίτη (Στόχος 2.2). Το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» υποδέχεται προτάσεις νέων δράσεων από τον Οκτώβριο του 2008. Θυμίζουμε ότι Το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» υλοποιείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 και χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης.Ακολουθεί μια διαφορετική, περισσότερο ανθρωποκεντρική αντίληψη και δεν εστιάζεται στις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών ως αυτοσκοπό. 

Επιπλέον αντί για μεμονωμένες και διάσπαρτες δράσεις, το Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» δομείται πλέον σε σύνολα δράσεων («νήματα» δράσεων) που αντιστοιχίζονται σε ζητήματα που απασχολούν πολίτες και επιχειρήσεις. Το Πρόγραμμα έχει εννέα βασικές κατευθύνσεις του (πολιτική-στρατηγική διάσταση), οι οποίες είναι: 
* Πρώτο σύνολο δράσεων: ψηφιακή υποστήριξη της γνώσης, πέρα και πλέον της επίσημης εκπαιδευτικής διαδικασίας. 
* Δεύτερο σύνολο δράσεων: ψηφιακός καταναλωτής, δηλαδή δράσεις που με εργαλείο την τεχνολογία θα δώσουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να αγοράζουν με ηλεκτρονικό τρόπο φθηνότερα και καλύτερα αλλά και να ενημερώνονται πληρέστερα για τις επικρατούσες τιμές. 
* Τρίτο σύνολο δράσεων: ψηφιακή προστασία του φυσικού περιβάλλοντος. 
* Τέταρτο σύνολο δράσεων: Ψηφιακή Ασφάλεια, ώστε να αντιμετωπιστεί το κυριότερο εμπόδιο στη διάδοση των νέων τεχνολογιών στη χώρα μας, δηλαδή η έλλειψη εμπιστοσύνης στα νέα μέσα. 
* Πέμπτο σύνολο δράσεων: Ψηφιακή υποστήριξη της Εργασίας με σκοπό την ενίσχυση της αναζήτησης και εξεύρεσης εργασίας, της πρόσβασης στην εργασία και τη διευκόλυνση των εργαζομένων. 
* Έκτο σύνολο δράσεων: Ψηφιακή Υποστήριξη της ποιότητας ζωής. Πρόκειται για δράσεις νέων τεχνολογιών που συμβάλλουν στην υγεία, την ψυχαγωγία, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, τον τουρισμό καθώς και κάθε άλλη δραστηριότητα που βελτιώνει την ποιότητα ζωής των πολιτών. 
* Έβδομο σύνολο δράσεων: Δράσεις για την Ψηφιακή Υποστήριξη της κοινωνικής και οικονομικής ενσωμάτωσης και της συμμετοχής. 
* Όγδοο σύνολο δράσεων: Ψηφιακή Υποστήριξη της Εξωστρέφειας με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας αλλά και την επανασύνδεση με ομογενείς που κατοικούν σε άλλες χώρες, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα. 
* Ένατο σύνολο δράσεων: εξειδικευμένες τεχνολογικές δράσεις σε τοπικό επίπεδο, που αξιοποιούν τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών για να αναδείξουν πολύ ιδιαίτερα τοπικά χαρακτηριστικά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: