5 Οκτωβρίου 2011

Ολοκληρωμένη μελέτη, σχεδιασμός έργου και εφαρμογή ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου Μονής Πρέβελη (Ρέθυμνο, Κρήτη)


διπλωματική εργασία της κας Βασιλείου Σ.


Περίληψη εργασίας

Στην παρούσα εργασία πραγματοποιείται ολοκληρωμένη μελέτη υλοποίησης του έργου ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου της Μονής Πρέβελη. Το έργο πραγματοποιείται στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κοινωνίας της Πληροφορίας” 2000-2006 του Γ΄ Κ.Π.Σ. (Άξονας 2, Μέτρο 2.4) και περιλαμβάνει την ψηφιοποίηση των εικόνων και εκκλησιαστικών κειμηλίων που βρίσκονται στο μουσείο και το Καθολικό της Μονής Πρέβελη. Οι ανάδοχοι του έργου είναι η 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων Ρεθύμνου και το Εργαστήριο Σχεδιομελέτης και Κατεργασιών του τμήματος Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο πραγματοποιεί την ψηφιακή αποτύπωση των εικόνων και κειμηλίων της Μονής.

Η οργάνωση και υλοποίηση του έργου βασίστηκε στις Καλές Πρακτικές της Ομάδας Εργασίας Προσδιορισμού Καλών Πρακτικών και Κέντρων Αριστείας του Δικτύου Αριστείας Minerva, το οποίο έχει στόχο την εξέταση και ανάπτυξη λύσεων για τα ουσιώδη ζητήματα τεχνολογιών και πρακτικών ψηφιοποίησης. Η συμμόρφωση με τις Καλές Πρακτικές σε έργα ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου εξασφαλίζει την ποιότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία της διαδικασίας ψηφιοποίησης
και τη συμβατότητα της παραγόμενης ψηφιακής συλλογής με άλλες. 

Η μελέτη περιλαμβάνει όλα τα στάδια του κύκλου ζωής της ψηφιοποίησης, τα
οποία είναι τα ακόλουθα:
- Σχεδιασμός του έργου ψηφιοποίησης: Ο σαφής καθορισμός των στόχων, η εξασφάλιση των απαιτούμενων πόρων, του κατάλληλου προσωπικού και ένα πλάνο για την ροή των εργασιών αποτελούν το πρώτο βήμα σε κάθε έργο ψηφιοποίησης.
- Επιλογή περιεχομένου: Αποτελεί την επιλογή των προς ψηφιοποίηση αντικειμένων σύμφωνα με τους στόχους του έργου, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αντικειμένων, κλπ.
- Προετοιμασία για ψηφιοποίηση: Διαμόρφωση του περιβάλλοντος ψηφιοποίησης, ώστε να πληρούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την εκτέλεση των εργασιών και την ασφάλεια των αντικειμένων. Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει επίσης την υποδομή σε υλικό και λογισμικό πριν την έναρξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης.
- Μεταχείριση των αντικειμένων: Είναι απαραίτητο να μεταχειρίζονται τα αντικείμενα πολιτιστικής κληρονομιάς σύμφωνα με τις οδηγίες των συντηρητών, καθώς πολλά από αυτά είναι εξαιρετικά ευαίσθητα και σπάνια.
- Ψηφιοποίηση: Περιλαμβάνει τη σάρωση και την ψηφιακή φωτογράφηση των αντικειμένων και αφορά σε δισδιάστατα, τρισδιάστατα αντικείμενα, τεκμήρια ήχου και κινούμενης εικόνας.
- Διατήρηση: Σε αυτό το στάδιο προσεγγίζονται θέματα όπως ο τύπος των αρχείων αποθήκευσης, τα αποθηκευτικά μέσα και γενικά η προστασία του ψηφιακού περιεχομένου σε βάθος χρόνου και η διασφάλιση της πρόσβασης σε αυτό.
- Μεταδεδομένα: Αποτελεί σημαντικό στάδιο των έργων ψηφιοποίησης, καθώς από αυτό καθορίζονται τα χαρακτηριστικά που θα περιγράφουν τα αντικείμενα.
- Ενέργειες ανάδειξης και προβολής: Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες ενέργειες για την προβολή του ψηφιακού περιεχομένου είτε στο Διαδίκτυο, είτε σε κάποιο CDROM, DVD-ROM κλπ, όπως την επεξεργασία των ψηφιακών αντικειμένων με σκοπό την υποβάθμιση της ποιότητάς τους ώστε να είναι εύκολα προσπελάσιμα από τους χρήστες στο Διαδίκτυο.
- Πνευματικά δικαιώματα: Αφορά τόσο στα τεχνολογικά μέσα προστασίας και διαχείρισης των πνευματικών δικαιωμάτων, όσο και στην εξασφάλιση των δικαιωμάτων από τον εκάστοτε φορέα ώστε να είναι δυνατή η δημοσίευση και εκμετάλλευση του ψηφιακού περιεχομένου.
Κατά το σχεδιασμό του έργου ψηφιοποίησης πολιτιστικού περιεχομένου της Μονής Πρέβελη, λαμβάνονται υπόψη όλα τα παραπάνω θέματα. Οι Καλές Πρακτικές του Δικτύου Αριστείας Minerva προσαρμόζονται κατάλληλα ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου έργου.

το πλήρες κείμενο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: