17 Νοεμβρίου 2011

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα : Ιστορική Έρευνα, Διδακτική και Νέες ΤεχνολογίεςΠρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Μεταπτυχιακό «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες», του Τμήματος Ιστορίας και Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου σε συνεργασία με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 03-11-2011
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων: 13-01-2012

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Ιστορική έρευνα, Διδακτική και Νέες τεχνολογίες» του Τμήματος Ιστορίας και του Τμήματος Πληροφορικής του Ιονίου Πανεπιστημίου προκηρύσσει εξετάσεις για να δεχτεί τους φοιτητές του ακαδημαϊκού κύκλου σπουδών 2011 – 2013. Το Πρόγραμμα πρόκειται να δεχθεί έως σαράντα (40) μεταπτυχιακούς φοιτητές. Το Πρόγραμμα είναι διάρκειας τεσσάρων εξαμήνων και αναπτύσσεται σε δύο άξονες (διδασκαλία και έρευνα). Η συμμετοχή των φοιτητών στο σύνολο της εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ή στην Κέρκυρα στο κτήριο του Τμήματος Ιστορίας, και οι φοιτητές επιλέγουν το τμήμα στο οποίο θα φοιτήσουν. Το πρόγραμμα είναι ενιαίο. Ιδιαίτερη μέριμνα θα υπάρξει για την διευκόλυνση της παρουσίας των εκπαιδευτικών ώστε να λάβουν εκπαιδευτική άδεια. - Στις εξετάσεις του ΑΣΕΠ για εκπαιδευτικούς το δίπλωμα του ΠΜΣ δίνει τρεις (3) επιπλέον μονάδες.

- Το ΠΜΣ είναι σε διαδικασία αναγνώρισης ώστε να παρέχει το πιστοποιητικό παιδαγωγικής επάρκειας.

Με την περάτωση των σπουδών, το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης με τίτλο «Ιστορικός ερευνητής με γνώσεις διδακτικής μεθοδολογίας και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών». Δυνατότητα συμμετοχής σε αυτό έχουν πτυχιούχοι των Τμημάτων όλων των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και Επιστημών Πληροφορικής των ΑΕΙ της ημεδαπής και πτυχιούχοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πληροφορικής και Βιβλιοθηκονομίας των ΤΕΙ σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 12γ του Ν. 2916/ 2001 (ΦΕΚ 114 Α΄).

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του ΠΜΣ, η συμμετοχή στο ΠΜΣ προϋποθέτει την καταβολή διδάκτρων. Αντί υποτροφίας, το ΠΜΣ απαλλάσσει από τα δίδακτρα έως τρεις μεταπτυχιακούς φοιτητές, εφόσον έχουν αριστεύσει στις εξετάσεις, διαθέτουν αποδεδειγμένα  χαμηλό εισόδημα, και είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στην Κέρκυρα ως βοηθοί του ΠΜΣ.
Οι εισακτέοι στο ΠΜΣ θα επιλεγούν κατόπιν προσωπικής συνεντεύξεως και γραπτών εξετάσεων, που θα πραγματοποιηθούν σε ημερομηνία που θα προσδιοριστεί μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν:

   1. Στην Νεότερη Ιστορία (γραπτά – ποσοστό βαθμολογίας 20%)
   2. Προφορική συνέντευξη (γενική παιδεία – ποσοστό βαθμολογίας 80 %).

Οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Κτίριο του Τμήματος Ιστορίας στην Κέρκυρα και στα Γραφεία του Ιονίου Πανεπιστημίου στην Αθήνα (Βουκουρεστίου και Αμερικής), σε ημερομηνία και ώρα που θα ανακοινωθεί εγκαίρως στους υποψηφίους.

Ο κατάλογος βιβλίων των εξετάσεων δημοσιεύεται εδώ

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας είναι απαραίτητη. Η ύπαρξη άλλου μεταπτυχιακού τίτλου ή δημοσιευμένων εργασιών σε συναφείς τομείς, καθώς και ο βαθμός πτυχίου αποτελούν προσόντα που θα συνυπολογιστούν κατά την τελική κρίση επιλογής των υποψηφίων.

Πληροφορίες για τον τρόπο εξέτασης παρέχονται από τον Δ/ντή του ΠΜΣ καθηγητή Πέτρο Πιζάνια. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο τηλέφωνο 26610 87 336 (κ. Κ. Κατσάπης, kkats@ionio.gr) και στην ιστοσελίδα του Τμήματος Ιστορίας.Δεν υπάρχουν σχόλια: