18 Σεπτεμβρίου 2013

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας ακ.έτους 2013-14

Αριθμ. Πρωτ.: 888 /30-8-2013
 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ (ΜΔΕ)
«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ»
 

Το Τμήμα Αρχειονομίας , Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να υποβάλουν αίτηση για την ένταξή τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ).
Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης των τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.
 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄).
Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά κατά το 2ο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2013 στις ακόλουθες δύο Θεματικές Περιοχές:
 

1.Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, με έμφαση στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.
 

2.Επιστήμη της Πληροφόρησης, με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας και Πληροφόρησης.
 

Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 20. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει κατά το 3ο δεκαήμερο Οκτωβρίου 2013. Η αίτηση υποψηφιότητας των ενδιαφερομένων πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
- Έντυπη αίτηση υποψηφιότητας
- Δύο (2) φωτογραφίες τύπου αστυνομικής ταυτότητας
- Αντίγραφο πτυχίου νομίμως επικυρωμένο
- Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας νομίμως επικυρωμένο
- Αναγνώριση από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή ΔΟΑΤΑΠ των τίτλων σπουδών από ΑΕΙ της αλλοδαπής
- Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
- Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχουν.
- Πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας.
Επισημαίνεται ότι η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα αναγκαία έγγραφα και αποδεικτικά που πιστοποιούν γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία που ο υποψήφιος αναφέρει στο βιογραφικό του. Διαφορετικά τα στοιχεία αυτά, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σε ειδικό έντυπο που είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο του ΠΜΣ ή χορηγείται με φαξ από τη Γραμματεία του Τμήματος.
 

Για την εξεταστέα ύλη των γραπτών εξετάσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος και στο δικτυακό τόπο του ΠΜΣ: http://www.ionio.gr/msc/index.htm Για την επιλογή των υποψηφίων θα συνεκτιμηθούν η επιτυχής εξέταση στη γραπτή δοκιμασία, η καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (απαραίτητη), η γνώση άλλων γλωσσών, ο βαθμός πτυχίου, η εκπόνηση πτυχιακής εργασίας, η προέλευση του υποψηφίου από Τμήματα συναφή με το αντικείμενο του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας καθώς και η ερευνητική δραστηριότητα και η επαγγελματική εμπειρία του υποψηφίου.
 

Οι αιτήσεις και τα λοιπά δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν ή να αποσταλούν έως και την Δευτέρα 30/9/2013 (σφραγίδα ταχυδρομείου) στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση: «οδός Ιωάννου Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα». Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γραμματεία του Τμήματος στην Κέρκυρα (κα M. Μαυρωνά τηλ. 26610-87418,87406).
 


Δεν υπάρχουν σχόλια: