30 Οκτωβρίου 2014

2 ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμοι στο ΤΕΙ + 1 ΠΕ Αρχειονόμων στην Καβάλα1) Δύο θέσεις ΠΕ/ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων στο ΤΕΙ Πελοποννήσου (Καλαμάτα και Σπάρτη). 

Η περίοδος απασχόλησης ξεκινά από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μέχρι 30-09-2015 και με δυνατότητα σύναψης νέας σύμβασης εφόσον υπάρξει παράταση του έργου.
 

Συνολική Αμοιβή: Δέκα τέσσερις χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά του ευρώ (14.674,40€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, των νόμιμων κρατήσεων και έμμεσων ή άμεσων φόρων.
 

Έδρα απασχόλησης: Καλαμάτα και Σπάρτη
 

Τα ελάχιστα προσόντα για τον υποψήφιο είναι τα ακόλουθα:
Απαραίτητα τυπικά Προσόντα
1.Πτυχίο ΑΕΙ (ΠΕ,ΤΕ) Βιβλιοθηκονομίας
2.Τεκμηριωμένη, τουλάχιστον καλή, γνώση ξένης γλώσσας, κατά προτίμηση Αγγλικής, όπως προσδιορίζεται από το ΑΣΕΠ
3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.
4.Προϋπηρεσία σε ακαδημαϊκή Βιβλιοθήκη,ή στην υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από εθνικά ή ευρωπαϊκά προγράμματα


Υποβολή αιτήσεων εως τις 7-11-2014 και ώρα 14:00, στη Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού του ΤΕΙ Πελοποννήσου Τ.Κ. 24100 Αντικάλαμος Καλαμάτα 

περισσσότερα εδώ 


2) Μια θέση ΠΕ Αρχειονόμων στη Δημοτική Κοινωφελή Επιχείρηση Καβάλας (Δημωφέλεια) για 8 μήνες

ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ: 1. Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας ή Βιβλιοθηκονομίας ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου(Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας. 2. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και 3. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων, γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών από τη Δευτέρα 03/11/2014 μέχρι και Δευτέρα 10/11/2014.

περισσότερα εδώ 

2 σχόλια:

librarian είπε...

Ευτυχώς που τα δημοσιεύετε αυτά γιατί είμαστε και εμείς εδώ που ακόμη ψάχνουμε!

e-scriptorum είπε...

Ελπίζουμε να βοηθάμε κάπως. Καλή δύναμη