26 Οκτωβρίου 2009

Πρότυπο «MoReq2» για τη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων

 
Επικαιροποίηση και επέκταση των πρότυπων «MoReq2» για τη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων
 
Το MoReq2 περιλαμβάνει τις γενικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων. Αποτελεί την επικαιροποι ημένη και εκτενέστερη εκδοχή των προηγούμενων πρότυπων απαιτήσεων για τη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων, που δημοσιεύθηκε το 2001. Από το 2001 μέχρι σήμερα, όμως, έχουν αλλάξει πολλά. Η τεχνολογική ανάπτυξη και οι σχετικές αλλαγές επηρέασαν βαθύτατα τη δημιουργία, τη συγκέντρωση και τη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων. Έχουν αναπτυχθεί νέα πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές. Προκειμένου να διατηρηθεί το κύρος του MoReq, ήταν απαραίτητο να επικαιροποιηθούν οι πρότυπες απαιτήσεις και να επεκταθούν ούτως ώστε να καλύψουν ορισμένους νέους τομείς που έχουν καταστεί σημαντικοί τα τελευταία χρόνια.  

Διαθέτει μια κύρια ενότητα που περιλαμβάνει τις βασικές απαιτήσεις για την παροχή αξιόπιστης διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων, καθώς και προαιρετικές ενότητες που μπορούν να προστεθούν σε περίπτωση που χρειάζεται μια πρόσθετη λειτουργικότητα. Εκτός αυτού, περιλαμβάνει και το λεγόμενο «κεφάλαιο μηδέν», όπου τα κράτη μέλη έχουν τη δυνατότητα να προσθέσουν τις δικές τους εθνικές απαιτήσεις λαμβάνοντας έτσι υπόψη την εκάστοτε γλώσσα, νομοθεσία, κανονιστικές ρυθμίσεις και συνήθειες από άποψη τήρησης αρχείων. Δοκιμή συμμόρφωσης  

Το MoReq2 επιτρέπει, για πρώτη φορά, την εφαρμογή ενός καθεστώτος δοκιμής λογισμικού. Έχει συνταχθεί ειδικά για να υποστηρίζει την πραγματοποίηση ανεξάρτητων δοκιμών συμμόρφωσης. Για το σκοπό αυτό έχουν διαμορφωθεί ενότητες δοκιμής συμμόρφωσης παράλληλα με τις πρότυπες απαιτήσεις καθαυτές. DLM Forum Το MoReq2 αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του DLM Forum, το οποίο είναι ανεξάρτητη ευρωπαϊκή οργάνωση αρχείων και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που ενδιαφέρονται για την αρχειοθέτηση και τη διαχείριση αρχείων και πληροφοριών.  

Λαμβάνει υπόψη τον αντίκτυπο των τεχνολογικών αλλαγών και στηρίζεται σε νέα πρότυπα και νέες βέλτιστες πρακτικές. Εξετάστηκε σε κρίσιμα στάδια της ανάπτυξής του από δεκάδες χρήστες, συμβούλους, προμηθευτές, πανεπιστημιακούς και επαγγελματικούς φορείς απ’ όλο τον κόσμο. Αυτό του προσδίδει απαράμιλλο κύρος. Το MoReq2 θα αποδειχθεί πολύτιμο για όσους ασχολούνται με τη διαχείριση ηλεκτρονικών αρχείων. Σκοπός του είναι να χρησιμοποιηθεί από ευρύ φάσμα δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που θέλουν να αναπτύξουν ένα σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών αρχείων (electronic records management system—ERMS). Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά την κατάρτιση αιτήσεων για προτάσεις, κατά την αξιολόγηση υφιστάμενων συστημάτων, κατά την κατάρτιση εκπαιδευτικού υλικού για τη διαχείριση αρχείων κ.λπ. 

Προορισμός του είναι να καταστεί η βασική κατευθυντήρια αρχή για τους προμηθευτές και τους παραγωγούς συστημάτων ERM, να χρησιμοποιηθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο παγκοσμίως. Ευελιξία Το MoReq2 προορίζεται για χρήση σε ολόκληρη την Ευρώπη. Για το λόγο αυτό πρέπει να διαθέτει ευελιξία ώστε να λαμβάνονται υπόψη οι διάφορες νομικές απαιτήσεις, συνήθειες και ανάγκες που υπάρχουν όσον αφορά τη διαχείριση αρχείων. Συνεπώς αναπτύχθηκε με σπονδυλωτή διάρθρωση η οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε διάφορα περιβάλλοντα το πλήρες κείμενο του MoReq2 διατίθεται εδώ, στα αγγλικά

Δεν υπάρχουν σχόλια: