15 Νοεμβρίου 2010

Μονάδα Ψηφιακής ΕπιμέλειαςΗ Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας (ΜΟΨΕ) ιδρύθηκε στο "Αθηνά" - Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης το 2007, με την αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει τεχνολογίες και εφαρμογές, να παρέχει υπηρεσίες και εκπαίδευση και να δρα ως εθνικός πόλος στο πεδίο της ψηφιακής επιμέλειας. Από τον Ιούνιο του 2009 η ΜΟΨΕ αποτελεί τμήμα του Ινστιτούτου Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης του Ε.Κ. "Αθηνά". 

Η ψηφιακή επιμέλεια περιλαμβάνει ένα σύνολο δραστηριοτήτων που αποσκοπούν στην παραγωγή αξιόπιστων, υψηλής ποιότητας ψηφιακών πόρων, στην οργάνωση, αρχειοθέτηση και μακρόχρονη διατήρησή τους, καθώς και στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας από τους ψηφιακούς πόρους μέσω διαδικασιών εξαγωγής γνώσης και σημασιολογικής διασύνδεσης. Για να διασφαλισθεί η επαρκής περιγραφή του πλαισίου αναφοράς των ψηφιακών πηγών και κατ’ ακολουθίαν η δημιουργική και αποτελεσματική χρήση αυτών, η ΜΟΨΕ υιοθετεί μια διεπιστημονική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη ολόκληρο τον κύκλο ζωής των ψηφιακών τεκμηρίων, όπως είναι τα αρχεία, τα ψηφιακά υποκατάστατα και οι επιστημονικές βάσεις δεδομένων. Η προσέγγιση αυτή προκρίνει την πολυπρισματική ανάλυση των ζητημάτων και τη συνδυασμένη χρήση μεθόδων, τεχνικών και εργαλείων από τους τομείς της πληροφορικής (ειδικότερα, περιοχές όπως η παράσταση και διαχείριση γνώσης, η εξαγωγή γνώσης, οι οντολογίες, η διαχείριση πολυμεσικών δεδομένων, οι τεχνολογίες Ιστού, οι ψηφιακές βιβλιοθήκες, η διαχείριση ροών εργασίας), των επιστημών διοίκησης και αποφάσεων (ειδικότερα, περιοχές όπως η ανάλυση ροής εργασίας, η ανάλυση αξιοπιστίας και η ανάλυση κόστους-οφέλους), της βιβλιοθηκονομίας και της αρχειονομίας, των επιστημών του υλικού πολιτισμού, της μουσειολογίας και της επικοινωνίας, της επιστημολογίας και του δικαίου.

Οι υπηρεσίες της ψηφιακής επιμέλειας θεωρούνται ως ένας βασικός μηχανισμός επίτευξης της διατήρησης της τεκμηριωτικής λειτουργίας των αρχείων, ενώ εξελίσσονται τα λεξιλόγια, οι μέθοδοι και τα πλαίσια αναφοράς στις επιστήμες. Πέραν της ψηφιακής αρχειοθέτησης και μακρόχρονης διατήρησης, οι υπηρεσίες της ΜΟΨΕ προσανατολίζονται στην ανάπτυξη και υποστήριξη προτύπων και μεθόδων, την ανάπτυξη σημασιολογικά εμπλουτισμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αξιοποιούν επιμελημένες συλλογές δεδομένων, την παροχή συμβουλών και την καλλιέργεια καλών πρακτικών. 

Η Μονάδα Ψηφιακής Επιμέλειας αποβλέπει στην εξυπηρέτηση των αναγκών ενός ευρέος φάσματος οργανισμών και κοινοτήτων σε ποικίλα πεδία, όπως, π.χ., η ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η διαχείριση αρχείων οργανισμών, τα αποθετήρια επιστημονικών δεδομένων και η ψηφιακή κληρονομιά. Προς το σκοπό αυτό η ΜΟΨΕ επιζητεί συνεργασίες με ερευνητικούς, κυβερνητικούς και ιδιωτικούς οργανισμούς.

Δεν υπάρχουν σχόλια: