14 Δεκεμβρίου 2010

Προκήρυξη Μεταπτυχιακού Προγράμματος 2010-2011 Τμήματος Αρχειονομίας και ΒιβλιοθηκονομίαςΤο Τμήμα Αρχειονομίας – Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου προκήρυξε για το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διαχείριση τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς και νέες τεχνολογίες», το οποίο οδηγεί σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ). 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων: 15-11-2010
Ημερομηνία λήξης: 10-01-2011

Σκοπός του ΠΜΣ είναι η κατάρτιση επιστημόνων και ερευνητών υψηλής ειδίκευσης στο γνωστικό πεδίο της διαχείρισης των τεκμηρίων πολιτιστικής κληρονομιάς με τη χρήση και εκμετάλλευση των νέων τεχνολογιών της πληροφορίας. Η συνολική διάρκεια των σπουδών είναι 3 (τρία) ακαδημαϊκά εξάμηνα, από τα οποία τα δύο συνιστούν υποχρεωτική εκπαιδευτική παρακολούθηση.


Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχους του Τμήματος Αρχειονομίας και Βιβλιοθηκονομίας του Ιονίου Πανεπιστημίου, πτυχιούχους άλλων Τμημάτων ΑΕΙ και ΤΕΙ της ημεδαπής συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3685/2008 (ΦΕΚ 148 τ. Α΄). και το τρίτο περιλαμβάνει εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Οι υποψήφιοι θα εξεταστούν γραπτά τον Ιανουάριο 2011 στις ακόλουθες δύο Θεματικές Περιοχές: 
1.Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία, με έμφαση στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.
2.Επιστήμη της Πληροφόρησης, με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας και Πληροφόρησης.


Ο αριθμός των εισακτέων μεταπτυχιακών φοιτητών ορίζεται σε 20. Το πρόγραμμα μαθημάτων θα αρχίσει την Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου του 2011.

περισσότερα εδώ


ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία με έμφαση στα πνευματικά και καλλιτεχνικά ρεύματα.
-Ε.Burns, Ευρωπαϊκή Ιστορία. Ο Δυτικός Πολιτισμός: Νεότεροι Χρόνοι, Δ΄Έκδοση, ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ, Θεσσαλονίκη 2006.
- Bernstein S. - Milza P., Ιστορία της Ευρώπης, από τη ρωμαϊκή αυτοκρατορία στα ευρωπαϊκά κράτη, 5ος - 18ος αι., εκδ. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1987.
.

2.Επιστήμη της Πληροφόρησης με έμφαση στη σύνθεση Τεχνολογίας- Πληροφόρησης.
- Γ.Δ.Μπώκος, Τεχνολογία και Πληροφόρηση. Από τη διαχείριση του βιβλίου στη διαχείριση της γνώσης, ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ, Αθήνα 2002.
- P. Davies, Information Technology, Oxford University Press, 2007.

Oιοδήποτε άλλο έργο πανεπιστημιακού επιπέδου, συναφές με το εξεταζόμενο γνωστικό πεδίο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: