19 Μαρτίου 2012

Προκηρύξεις βιβλιοθηκονομικών θέσεων + δωρεά βιβλίων ιατρικής1 θέση Βιβλιοθηκονόμου Π.Ε. ή Τ.Ε. για την οργανωτική και τεχνική υποστήριξη του Εμπλουτισμού του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Β/Θ του Τ.Ε.Ι. Σερρών

Χρονική περίοδος: από την αρχή υλοποίησης του υποέργου 1 και για (24) είκοσι τέσσερις μήνες.
Αμοιβή: τριάντα έξι χιλιάδες ευρώ (36.000 €) συνολικά.

Αντικείμενο απασχόλησης:
•    Ψηφιοποίηση πτυχιακών και διπλωματικών εργασιών, διοικητικών εγγράφων, διδακτικών σημειώσεων, διδακτικού εποπτικού υλικού, σημειώσεων, περιοδικών, επιστημονικών εργασιών και δημοσιεύσεων, αποτελεσμάτων ερευνητικών προγραμμάτων, πρακτικών ημερίδων κ. ά.
•    Καθημερινός εμπλουτισμός του Ιδρυματικού Αποθετηρίου της Βιβλιοθήκης του Τ.Ε.Ι. Σερρών με ψηφιακά ή ψηφιοποιημένα αντικείμενα όπως: πτυχιακές και διπλωματικές εργασίες, σχέδια διοικητικών εγγράφων, διδακτικές σημειώσεις και άλλο διδακτικό εποπτικό υλικό, επιστημονικές εργασίες και δημοσιεύσεις, αποτελέσματα ερευνητικών προγραμμάτων και πρακτικά ημερίδων και συνεδρίων, χαρτών κλπ.
•    Αποδελτίωση των παραπάνω περιγραφόμενων αντικειμένων και προετοιμασία τους για καταλογογράφηση.


Απαιτούμενα προσόντα:
1.    Πτυχίο Βιβλιοθηκονομίας Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι ή άλλο ισοδύναμο τίτλο σπουδών από τμήματα Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ισότιμων Τμημάτων της αλλοδαπής.
2.    Εμπειρία και γνώση βιβλιοθηκονομικών προγραμμάτων Η/Υ, καλή χρήση εφαρμογών συστημάτων πληροφορικής,
3.    Επαγγελματική εμπειρία σε Βιβλιοθήκες.
4.    Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 Επιπλέον προσόντα που θα συνεκτιμηθούν:
1.    Επαγγελματική εμπειρία (που αποδεικνύεται μέσω συμβάσεων έργου ή εργασίας) ή και τεκμηριωμένες γνώσεις (που αποδεικνύονται μέσω δημοσιεύσεων ή/και πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) σε θέματα ανάπτυξης Ψηφιακών Βιβλιοθηκών, Ιδρυματικών Αποθετηρίων και υπηρεσιών Web 2.0.
2.    Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών σε αντικείμενα όπως: α) Βιβλιοθηκονομία, β)Επιστήμη της Πληροφορίας, γ) Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων ή δ) Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών.
+ Συνέντευξη 
Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην Επιτροπή Ερευνών του ΤΕΙ Σερρών, Τέρμα Μαγνησίας, Τ.Κ. 62124, Σέρρες (Κτίριο Διοίκησης),  έως  2 /4 /2012 

περισσότερα εδώΑπόφαση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού με κριτήριο επιλογής την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: «Καταγραφή φορέων παραγωγής Γκρίζας Βιβλιογραφίας και του υλικού τους σε Θέματα Ισότητας των Φύλων καθώς και καταλογογράφηση του υλικού που υπάρχει ή θα περιέλθει στη Βιβλιοθήκη Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων» στο πλαίσιο του Υποέργου 1, της Πράξης με τίτλο: «Αναβάθμιση και διεύρυνση των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης Θεμάτων Ισότητας των Φύλων της Γ.Γ.Ι.Φ», της κατηγορίας Πράξης 3.1.4. «Ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του πυρήνα παραγωγής των πολιτικών ισότητας για την ενσωμάτωση, παρακολούθηση και αξιολόγηση των πολιτικών ισότητας καθώς και των συμβουλευτικών, συντονιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών της ισότητας των φύλων, για τις 3 Περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου (Άξονας Προτεραιότητας 08) του Ειδικού Στόχου 3.1, η οποία έχει ενταχθεί στο Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2007-2013», με Κωδικό ΟΠΣ 302157. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 4η Απριλίου 2012, ημέρα Τετάρτη.

περισσότερα εδώ
Δωρεά βιβλίων ιατρικής σε όποιον ενδιαφέρεται. Περοσσότερα εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: