23 Ιανουαρίου 2009

Εργαλεία Επεξεργασίας και Οργάνωσης Υλικού

Παρακάτω επιχειρείτε μια προσπάθεια παρουσίασης των εργαλείων εκείνων, που έχουν σημαίνον ρόλο στην εξέλιξη της σύγχρονης βιβλιοθηκονομικής πραγματικότητας. Συγκεκριμένα γίνεται αναφορά στα: MARC - MARC XML, SGML: Standard Generalized Markup Language, XML – eXtensible Markup Language, ISBD(ER): International Standard Bibliographic Description for electronic resources, RDA: Resource Description and Access, FRBR: Functional Requirements for Bibliographic Records, Dublin Core, MODS:Metadata Object Description Schema, EAD: Encoding Archive Description, TEI: Text Encoding Initiative, VRA: Visual Resources Association, CDWA: Categories for the Description of Works of Art, CIMI: Consortium for the computer interchange of museum, SPECTRUM: Standard Procedures for Collections Recording Used in Museums, CIDOC, MIX: Metadata for images, LOM. Learning Object Metadata, OLAC: Open Language Archives Community Metadata, FGDC: Federal Geographical Data Committee, GILS: U.S. Government Information Locator Service, e-GMS: UK e-Government Metadata Standard, ONIX: Guidelines for ONline Information eXchange, Ταξονομίες, Οντολογίες, MADS: Metadata Authority Description Schema, FRAR: Functional Requirements for Authority Records, Ζ39.50, SRW/U: Search and Retrieve Web/URL Service, DOI: Digital Object Identifier, CrossRef, OpenURL, METS: Metadata Encoding and transmission standard, OAIS: Open Archival Information System, PREMIS, RDF: Resource Description Framework, Warwick Framework, ISO, NISO  

Η εμφάνιση και η εδραίωση του Διαδικτύου έφερε ριζικές αλλαγές και ανακατατάξεις τόσο στην επιστημονική κοινότητα όσο και στην κοινωνία γενικότερα. Το ψηφιακό περιβάλλον έχει διεισδύσει πλέον σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και διαμορφώνει ένα νέο πλαίσιο δράσης. Ο χώρος της πληροφόρησης δεν έμεινε ανεπηρέαστος από αυτό το γενικό κλίμα αλλαγών. Αντιθέτως, διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην αξιοποίηση του νέου υλικού που παράγεται και διακινείται μέσω του Διαδικτύου. Αυτό γίνεται με την την προσαρμογή των παλιών εργαλείων και την ανάπτυξη νέων για την επεξεργασία και την οργάνωση του ψηφιακού υλικόυ. 

Τα νέα εργαλεία βασίζονται στα ήδη υπάρχοντα, αξιοποιούν την προηγούμενη ερμπειρία και τεχνογνωσία, παράλληλα όμως στοχεύουν στο να ικανοποιήσουν άλλες ανάγκες και απαιτήσεις. Προς το παρόν το περιβάλλον της πληροφόρησης φαίνεται να διατηρεί μια υβριδική μορφή. Παρόλο δηλαδή που υπάρχει ραγδαία αύξηση του ψηφιακού υλικού και μεγάλη διείσδυση του Διαδικτύου στην κοινωνική ζωή, το συμβατικό υλικό δε φαίνεται να υποχωρεί. Απεναντίας, συνεχίζει να διεκδικεί δυναμικά μια θέση στο χώρο της πληροφόρησης κι αυτό δεν προβλέπεται να αλλάξει για τις επόμενες τουλάχιστον δεκαετίες. Έτσι, τα παλιά και τα νέα εργαλεία αναπτύσσονται και χρησιμοποιούνται παράλληλα, αλληλοσυμπληρώνονται και επηρεάζονται αμφίδρομα. Το γεγονός αυτό δημιουργεί επιπλέον προβλήματα για το χώρο της πληροφόρησης αφού θα πρέπει να γίνει συνετή διαχείριση του υβριδικού αυτού περιβάλλοντος με στόχο τη διατήρηση της ισορροπίας. 

Προκύπτουν θέματα όπως το κατά πόσο είναι σκόπιμο και εφικτό να επιμείνουν οι επαγγελματίες του χώρου στον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας του υλικού, ή πόσο κοστίζει και αν είναι απαραίτητη η επανεκπαίδευση του προσωπικού των βιβλιοθηκών..... το πλήρες κείμενο εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια: