12 Μαΐου 2008

Σύντομη επισκόπηση των κυριότερων Δικτυακών Τόπων για το Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα

Όπως έχει, ήδη, επισημανθεί και σε προηγούμενο άρθρο μας, το λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχει αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα και δημοσιότητα σε όλους τους τομείς της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Κάτω από τον όρο λογισμικό ανοιχτού κώδικα έχουν ενταχθεί διάφορα ερευνητικά προγράμματα που διαρκώς αναπτύσσονται.

Παρακάτω επιχειρείται μια ενδεικτική προσπάθεια ανάλυσης των κυριότερων πηγών, που θα πρέπει ο εκάστοτε οργανισμός υλοποίησης να εξετάζει, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης και της επιλογής ενός λογισμικού ανοιχτού κώδικα γενικά και ειδικά για τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου.

Σε ότι αφορά τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου, πρέπει να επισημανθεί ότι, υπάρχουν αρκετοί δικτυακοί τόποι που προσφέρουν επισκόπηση των υπαρχόντων προϊόντων. Συγκεκριμένα, συλλέγουν λύσεις εστιασμένες κυρίως σε πύλες, forum, ηλεκτρονικό εμπόριο κτλ. Ωστόσο καμία από αυτές τις λύσεις δεν καλύπτει όλες τις πτυχές της διαχείρισης περιεχομένου, δεδομένου ότι κάτι τέτοιο θα καθιστούσε οποιοδήποτε σύστημα διαχείρισης περιεχομένου εξαιρετικά σύνθετο και δύσχρηστο. Κάτι που είναι αντίθετο με τους αρχικούς σκοπούς σύμφωνα με τους οποίους σχεδιάστηκε, όπως π.χ. να διευκολύνει τη διαχείριση περιεχομένου.

Free Software Foundation

Το Ίδρυμα Eλεύθερου Lογισμικού ιδρύθηκε το 1985. Πρόκειται για έναν μη κερδοσκοπικό οργανισμό που εδρεύει στη Βοστόνη. Κύριο μέλημά του είναι η προώθηση των δικαιωμάτων των χρηστών των ηλεκτρονικών υπολογιστών, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιούν, μελετούν, αντιγράφουν, τροποποιούν και αναδιανέμουν τα προγράμματα λογισμικού. Παρέχει πληροφορίες για τις άδειες του ελεύθερου λογισμικού, για τα διάφορα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν, καθώς επίσης και ένα directory με πάνω από 5.000 ελεύθερα πακέτα λογισμικού κ.ά.

Open Source Initiative

Η Πρωτοβουλία Ανοιχτού Κώδικα ιδρύθηκε το 1998, πρόκειται για μία εταιρεία κοινής ωφέλειας η οποία εδρεύει στην Καλιφόρνια. Κύριο μέλημά της είναι η προώθηση του λογισμικού ανοιχτού κώδικα στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και η παροχή οικονομικών και στρατηγικών πλεονεκτημάτων. Παρουσιάζει πληροφορίες σχετικά με τις άδειες του λογισμικού ανοιχτού κώδικα, και τα γεγονότα που πραγματοποιήθηκαν ή πρόκειται να πραγματοποιηθούν, καθώς επίσης παρέχει mailing list και forum.

Free & Open Software Portal

Πρόκειται για πύλη υπό την αιγίδα της Ουνέσκο. Κύριος σκοπός της είναι να παρέχει πρόσβαση σε έγγραφα και ιστοσελίδες, οι οποίες αναφέρονται στα κινήματα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Παρέχει πληροφορίες σχετικά με την τεκμηρίωση των λογισμικών ανοιχτού κώδικα π.χ. ηλεκτρονικά βιβλία και συλλογές, καθώς επίσης και σχετικές πληροφορίες, όπως άρθρα, περιοδικά, νέα κτλ. Τέλος, προσφέρει forum.

SourceForge. Net

Η SourgeForge.net ανήκει στην εταιρεία sourceforge, Inc. Έχει το μεγαλύτερο αποθετήριο ερευνητικών έργων ανοιχτού κώδικα, που είναι διαθέσιμα στον Παγκόσμιο Ιστό. Περιλαμβάνει, μάλιστα, πληροφορίες για πάνω από 100.000 ερευνητικά προγράμματα. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες του αυτή τη στιγμή είναι περισσότεροι από 1.000.000. Παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας (hosting) δικτυακών εφαρμογών στους υπεύθυνους ανάπτυξης, επιτρέποντάς τους να διαχειρίζονται τον πηγαίο κώδικά τους και να επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείο, mailing list και forum. Οι θεματικές του περιοχές αναλύονται σε: βάσεις δεδομένων, οικονομικά, παιχνίδια, υλικό, ασφάλεια, αποθήκευση, πολυμέσα κ.ά.

Ελεύθερο Λογισμικό/ Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα – ΕΛ/ΛΑΚ

Ο δικτυακός τόπος του ΕΛ/ΛΑΚ είναι μια εθελοντική προσπάθεια, που έχει ως σκοπό να καταγράψει και να βοηθήσει της ενέργειες εξελληνισμού και υποστήριξης του ελεύθερου / ανοιχτού λογισμικού στη Ελλάδα. Ο σχεδιασμός και η φιλοσοφία του είναι τέτοια έτσι, ώστε να επιτρέπει και να προτρέπει τη συνδρομή όλων ανεξαιρέτως των μελών του για την ενημέρωση του. Πιο αναλυτικά, προσφέρει τα εξής: Wiki (Γνωσιακή Βάση) με ελεύθερη πρόσβαση για προσθήκες/ τροποποιήσεις, forum, αρχεία, γλωσσάρι, νέα.

Opensource CMS

Η κύρια ιδέα της δημιουργίας του δικτυακού τόπου OpensourceCMS είναι η ανάγκη ύπαρξης μιας ενιαίας πηγής ενημέρωσης, σχετικά με τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα, τα οποία χρησιμοποιούν τις τεχνολογίες php/mysql. Δεν είναι καθόλου τυχαίο, ότι το σλόγκαν του δικτυακού αυτού τόπου είναι: “TRY BEFORE YOU INSTALL”.
Ειδικότερα παραθέτει πληροφορίες για τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου ανοιχτού κώδικα, που ασχολούνται με: τις πύλες, τα wiki, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ηλεκτρονική μάθηση, τα φόρουμ, τα ιστολόγια κ.ά.. Επίσης, παρέχει forum και συνεντεύξεις.

CMS Matrix

Η συγκεκριμένη πηγή παρέχει μια αξιόλογη υπηρεσία σε όλους όσους ενδιαφέρονται και θέλουν να πραγματοποιήσουν μια έρευνα για το πώς θα διαχειριστούν το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους. Συγκεκριμένα παρέχει forum, αξιολόγηση και σύγκριση των σημαντικότερων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου που είναι διαθέσιμα στην αγορά. Πρόκειται για μια εθελοντική προσπάθεια, όπου όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συμβάλλουν στην αξιολόγηση και στην ενημέρωση της κοινότητας του CMSmatrix για τυχόν προβλήματα, αλλαγές, παραπληροφόρηση κ.ά.

CMS Global

Ως κύρια αποστολή του έχει τη διάθεση παγκόσμιων πόρων στους οργανισμούς που επιθυμούν να επιλέξουν ένα σύστημα διαχείρισης περιεχομένου, καθώς και να δημιουργήσει ένα online πολύγλωσσο λεξικό όρων του Παγκόσμιου Ιστού. Ανήκει στο δίκτυο διαχείρισης περιεχομένου και διαχειρίζεται από τον Bob Doyle.
Ενδεικτικά περιλαμβάνει:
Ανασκόπηση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου - CMS Review. Παρέχει αναλυτικό directory με πάνω από 350 συστήματα διαχείρισης περιεχομένου (ιδιόκτητα και ανοιχτού κώδικα). Καθώς και ξεχωριστή λίστα προϊόντων για φόρουμ, πύλες, wikis κ.ά. και λίστα με aggregators και weblog aggregators. Επίσης, προσφέρει ένα εργαλείο σύγκρισης μεταξύ δύο προϊόντων.
Forum συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου – CMS forum. Με τη εγγραφή στο forum καθίσταται δυνατή η επικοινωνία με τα άλλα μέλη.
Γλωσσάριο συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου – CMS Glossary. Παρέχει ένα ελεγχόμενο λεξιλόγιο όρων για τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου.

Δεν υπάρχουν σχόλια: